WBI, s.r.o.

Legislatívny pack pre NAV 2013

od spoločnosti WBI, s.r.o.
 • Typ aplikácie

  Doplnok
 • Obchodná požiadavka

  Lokalizácia
 • Pracuje s

  Microsoft Dynamics NAV 2013
 • Priemyselné zameranie

  Všeobecné – použiteľné vo všetkých oblastiach

Legislatívny pack pre NAV 2013
Spoločnosť WBI s.r.o. Bratislava pripravila pre svojich partnerov a zákazníkov balík funkcionalít, ktoré zabezpečujú legislatívny súlad ERP systému MS Dynamics NAV 2013 so súvisiacou platnou legislatívou Slovenskej republiky.
Zmeny sa týkajú granúl hlavnej knihy, nákupov a záväzkov, predaja a pohľadávok, dlhodobého majetku. Balík obsahuje pridanú funkcionalitu pre oblasť správy a tvorby zálohových faktúr a nich nadväzných evidencií. Rozšírené sú možnosti správy bankových účtov a v oblasti správy hotovosti obsahuje modul pokladne.
Legislatívny pack vychádza funkčne z rozsahu lokalizácie predchádzajúcich dvoch verzií MS Dynamics NAV – 5.01 FeaturePack 1 a MS Dynamics NAV 2009 R2.
Nižšie nájdete zoznam rozšírení , ktoré do MS Dynamics NAV 2013 prináša Legislatívny pack:
Hlavná kniha a výkazníctvo
• Vyrovnanie vecných položiek
Funkčnosť umožňuje vypárovať kladné a záporné vecné položky jednotlivých účtov účtovej osnovy podobne ako v položkách dodávateľov a zákazníkov a tým zinventarizovať účet.

• Popisy zaúčtovania dokladov
Štandardné automatické popisy zaúčtovania dokladov do hlavnej knihy je možné nahradiť popismi s používateľsky nadefinovaného číselníka popisov a tieto použiť pri účtovaní hlavičkových dokladov.

• Funkcionality pre „Otáčanie“ znamienok pri účtovaní
Aby neboli neúmerne navýšené obraty jednotlivých účtov pri účtovaní opráv na dokladoch, ale aj pre účtovanie o ocenení zásob:
o Kontrola účtovania MD/DAL
o Označiť záporné množstvo ako opravu
o Zaúčtovať negatívny transfer ako opravu
o Zaúčtovať konv. očakávaných nákladov ako opravu

• Koncoročný prepočet kurzových rozdielov
Upravená funkcionalita podľa požiadaviek legislatívy SR

• Rozšírenia účtovných schém
Doplnené polia pre definíciu legislatívnych výkazov súvaha a výsledovka, nové typy súčtov – aj podľa definície používateľa, ukladanie výsledkov
o Oprava riadka, Aktíva/Pasíva – typ, Počítať s opačným znamienkom,
o Nové typy súčtov – Konštanta, Vlastné
o Doplnené Vlastné funkcie – kde sa dá definovať iný zdroj dát ako vecné položky pre riadky, napr.: položky DPH, položky dodávateľa, položky zákazníka, položky dodávateľa, položky ocenenia
o Funkčnosť zdieľania výsledkov schém s možnosťou nastaviť predvolenú zdieľanú schému v nastavení financií, aj v názve schém, pre konkrétnu schému (aj predvolené stĺpce)
o Typ účtovnej schémy – Súvaha výsledovka – určené pre tlač týchto výkazov

• Export súvahy a výsledovky do originálneho tlačiva a do XML

• Zápočty

Pre Legislatívny pack pre NAV 2013 ešte žiadny zákazník nenapísal recenziu.

Odoslať recenziu

Pohľady a názory uvedené na tejto lokalite nie sú pohľadmi a názormi spoločnosti Microsoft.