Zatiaľ nehodnotené
0 hviezdičky

Cenové ohodnotenie

Na zakúpenie

Podpora a dokumentácia

Softec s.r.o.

Softec RPS - Riadenie predajnej siete

od spoločnosti Softec s.r.o.

Každá spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom služieb alebo produktov prostredníctvom siete obchodníkov, rieši problematiku ich podpory, motivácie a výkonu.
Pre riadenie obchodnej siete je dôležité mať detailné a včasné informácie o každodenných aktivitách obchodníkov. Absencia týchto informácií obmedzuje možnosti každodennej kontroly a nedáva manažmentu nástroje k vyvíjaniu tlaku na zintenzívnenie obchodnej činnosti.
Základným princípom produktu Softec RPS je podpora riadenia predajnej siete vo forme plánovania, vyhodnocovania plánu a riadenia aktivít pracovníkov obchodnej siete. Produkt komplexne podporuje ako kvantitatívne, tak aj kvalitatívne riadenie produkčných činností na úrovni sledovania oslovených klientov, plánovania stretnutí s klientmi, predložených ponúk klientom, uzatvorených zmlúv, získaných nových kontaktov na klientov či spolupracovníkov, atď. Súčasťou produktu sú tiež výpočty očakávaných provízií a pomerových ukazovateľov vyjadrujúcich efektivitu vykonávaných činností.
Produkt Softec RPS zbiera dáta o činnosti obchodnej siete a sprístupňuje ich v prehľadnej forme denníku obchodníka.
Týmto sú podporené kľúčové aktivity:
- Vykazovanie zrealizovaných aktivít
- Výpočet a zobrazenie očakávanej provízie
- Grafická reprezentácia plnenia plánu vlastných aktivít
- Grafická reprezentácia plnenia plánu aktivít riadeného tímu a upozornení na neplnenie.
Výsledky sú prezentované vo forme tabuliek a grafov. Okrem absolútnych hodnôt je súčasťou percentuálny prepočet plnenia plánovaných hodnôt, ako aj ukazovateľ aktuálneho priebehu sledovaných hodnôt obchodníkov.
K samotnému plánovaniu je možné pristúpiť rôznymi spôsobmi. Softec RPS podporuje tieto základné spôsoby:
- Plánovanie smerom zhora nadol, kde plán výkonu je nastavovaný na najvyššej úrovni a smerom dolu k obchodníkom prichádza ako určená hodnota, napríklad 2 stretnutia s klientmi denne.
- Štruktúrne plánovanie, kedy plány sú nastavované na každej úrovni predajnej siete. Každý z manažérov je plne zodpovedný nielen za plnenie vlastného plánu, ale za plnenie výkonu riadeného tímu.
- Motivačné plánovanie, ktoré je založené na stanovení vlastného motivačného plánu individuálne každým obchodníkom, napríklad vo výške provízie (príjmu) v danom mesiaci, ktorý chce obchodník dosiahnuť. Plánovaná provízia sa potom automaticky prepočíta do plánu výkonov a obchodník presne vie, čo má robiť, aby svoj plán dosiahol.

Pre Softec RPS - Riadenie predajnej siete ešte žiadny zákazník nenapísal recenziu.

Odoslať recenziu

Pohľady a názory uvedené na tejto lokalite nie sú pohľadmi a názormi spoločnosti Microsoft.