GAMO a.s.

TAP System testovanie vedomostí a ankety s použitím papierových odpoveďových formulárov

od spoločnosti GAMO a.s.

TAP System® je modulárna aplikácia umožňujúca rýchle a efektívne testovanie veľkého počtu testovaných osôb. Pri jeho použití odpadá potreba testy manuálne opravovať. Vyhodnotenie testov zabezpečí TAP System®.
Papierové testovanie je napriek trendom nasadzovania „e-“ riešení (e-learning, elektronické testovanie) naďalej veľmi intenzívne využívané. Poskytuje vyššiu bezpečnosť a hodnovernosť pri vlastnoručnom vyplnení testu, než plne elektronické testovanie prostredníctvom počítača. Je nezávislé od výpočtovej techniky, ktorá sa v samotnom procese testovania nevyužíva. Jej výpadok či zlyhanie neohrozí proces testovania.
Aplikácia využíva vlastný systém na identifikovanie čiarových kódov a formulárových polí, ktorý poskytuje variabilitu v type označovania polí so správnymi odpoveďami.
Architektúra riešenia TAP System umožňuje vysokú variabilitu nasadenia aplikácie a v kombinácii s vysokou rýchlosťou vyhodnotenia a spracovania odpoveďových formulárov je vhodná pre automatizované testovanie veľkého počtu osôb. Cieľová oblasť použitia sú vysoké školy, univerzity, stredné aj základné školy. Uplatnenie nachádza aj v komerčnej sfére, všade tam, kde sa overujú vedomosti, alebo robí prieskum a výsledky je potrebné mať v krátkom čase k dispozícii. Pri samotnom vypracúvaní testov a ankiet sa nepoužíva výpočtová technika, postačuje hárok papiera a pero. Testy a ankety sú tvorené z otázok evidovaných v databáze, použitá je voľne dostupná databáza MS SQL.
Skenovacia časť automatizovane naskenuje vyplnené hárky a podľa čiarových kódov priradí výsledok v bodoch, alebo percentách jednotlivým osobám. Celý proces je konfigurovateľný od spôsobu vypĺňania hárkov cez úroveň anonymity testovaných osôb dosiahnutú čiarovými kódmi, po úroveň zabezpečenia systému. Každá zmena v aplikácii, všetky aktivity užívateľov a história skenovania alebo vkladania hárkov sú zaznamenávané a spätne kontrolovateľné.
TAP System® garantuje vysokú bezpečnosť:
- Anonymita testovaných
- Ochrana pred neoprávneným prístupom
- Ochrana pred únikom informácií

TAP System® obsahuje základné štatistiky a vyhodnotenia akcií, testov a jednotlivých otázok použitých v testoch a umožňuje export týchto údajov pre následné detailnejšie spracovanie.
Prostredníctvom TAP System® sa realizovali prijímacie konania 2011 na štyroch univerzitách, kde sa v reálnom prostredí potvrdila vysoká bezpečnosť a rýchlosť aplikácie.

TAP System® uspel v certifikačných testoch a získal logo kompatibility s Windows 7

Pre TAP System testovanie vedomostí a ankety s použitím papierových odpoveďových formulárov ešte žiadny zákazník nenapísal recenziu.

Odoslať recenziu

Pohľady a názory uvedené na tejto lokalite nie sú pohľadmi a názormi spoločnosti Microsoft.

Verzia

2