HOUR, spol. s r. o.
 • Typ aplikácie

  Podniková aplikácia
 • Obchodná požiadavka

  Riadenie ľudských zdrojov
 • Pracuje s

  Microsoft SQL Server, 64-bitová verzia
 • Priemyselné zameranie

  Všeobecné – použiteľné vo všetkých oblastiach

HUMAN je nový moderný informačný systém, reprezentujúci prístupy top manažérov k riadeniu ľudských zdrojov a potreby personálnych riaditeľov argumentačne a objektívne prispievať k rozvoju jednotlivcov a pracovných kolektívov svojich organizácií. Zároveň reprezentuje dlhoročné skúsenosti firmy HOUR, spol. s r. o. s vývojom, implementáciou a údržbou programov pre personalistiku a mzdy.

Pri tvorbe systému HUMAN boli použité moderné programovacie nástroje tak, aby výsledný produkt efektívne využíval výpočtovú techniku a najnovšie informačné technológie. Je postavený na architektúre klient – server, kde na strane klienta sa predpokladá MS Windows a na strane servera databáza podporujúca SQL (napr. Oracle, MS SQL Server, MS Access). Celý systém je možné používať v sieťovej prevádzke, ako aj lokálne.

Využitím moderných informačných technológií systém HUMAN spĺňa zvýšené požiadavky na bezpečnosť systémom spracovávaných citlivých informácií.

Uplatnením systému dochádza ku cielenému riadeniu ľudských zdrojov.

Systém je štruktúrovaný do samostatných modulov, ktoré kopírujú reálnu oblasť personálnych činností.
Spoločná databáza zabezpečuje okamžitý prístup k údajom pre všetky agendy bez ohľadu na miesto ich vzniku. Jednotlivé moduly sa vždy prispôsobujú potrebám užívateľa s garanciou vnútropodnikových predpisov, smerníc a štátnej legislatívy. Prínos systému spočíva vo vysokej efektivite a komplexnosti spracovania.

HUMAN, verzia HUMAN Klasik je nosičom základných informácií o zamestnancoch, ktoré umožňujú ich ďalšie spracovanie vo všetkých ostatných moduloch. Vyplnením informácií o organizácii, pridaním nového zamestnanca, jeho osobných údajov a mzdových nárokov, sú vytvorené základné podmienky pre prácu s programom. Následnými výpočtom mzdy sa zabezpečia povinnosti vyplývajúce zamestnávateľovi z pracovno-právneho vzťahu voči zamestnancom ako aj voči inštitúciám - daňovému úradu, Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a pod. Tieto moduly sú prepojiteľné s dochádzkovým systémom a účtovníctvom, čo uľahčuje prácu nielen priamym užívateľom programu HUMAN.

HUMAN, verzia HUMAN Štandard je základný systém pre riadenie ľudských zdrojov. Okrem modulov verzie HUMAN Klasik: Personálne údaje a Spracovanie miezd obsahuje naviac ďalšie 4 moduly.

HUMAN, verzia HUMAN Profesionál predstavuje komplexné riešenie pre riadenie ľudských zdrojov na všetkých úrovniach riadenia súčasných moderných spoločností.

HUMAN skvalitňuje prácu na všetkých úrovniach riadenia

Pre HUMAN ešte žiadny zákazník nenapísal recenziu.

Odoslať recenziu

Pohľady a názory uvedené na tejto lokalite nie sú pohľadmi a názormi spoločnosti Microsoft.

Snímka obrazovky 1 z 2 Snímka obrazovky 2 z 2
Snímka obrazovky 1 z 2 Snímka obrazovky 2 z 2