Zatiaľ nehodnotené
0 hviezdičky

Cenové ohodnotenie

Na zakúpenie
Nebolo vybrané žiadne logo spoločnosti.
 • Typ aplikácie

  Podniková aplikácia
 • Obchodná požiadavka

  Vývoj obchodných aplikácií
 • Pracuje s

  Microsoft .NET Framework, Microsoft Office 2010, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2012 Standard Edition, Windows Server 2008 R2
 • Priemyselné zameranie

  Vláda, Všeobecné – použiteľné vo všetkých oblastiach

Aspreg Registratúra je softvérové riešenie pre správu registratúry v zmysle platnej slovenskej legislatívy reflektujúce požiadavky z prevádzky u našich zákazníkov.
Softvérové riešenie je posúdené MV SR sekciou verejnej správy odborom archívov a registratúr spĺňajú kritériá súčasnej praxe vecného riešenia automatizovaných systémov pre evidovanie, manipuláciu a ukladanie registratúrnych záznamov.

Riešenie podporuje všetky oblasti činností v procese správy registratúry od evidencie podateľňou či vybavujúcimi referentami, cez prideľovanie reg. záznamov na spracovanie, zaraďovanie do a tvorba spisov, tok spracovania a vybavenia reg. záznamov, priebežné zaraďovanie spisov do registratúrneho strediska, zaraďovanie spisov do registratúrneho strediska po ročnej uzávierke registratúrnych denníkov, vypožičiavanie spisov z reg. strediska, vyraďovanie spisov z reg. strediska.

Z prínosov riešenia pre efektívne fungovanie organizácie uvádzame predovšetkým dopad na zvýšenie kvality služieb a úspory pracovného času priamo vyplývajúce z faktorov ako: jednotná metodika spracovania podaní, spisov; poriadna, úplná a presná evidencia; maximálna a okamžitá informovanosť o stave vybavenia, obsahu dokumentov; zabezpečenie workflowu a plnenia termínov medzi zodpovednými osobami; sprístupnenie vzdialeným pracoviskám; eliminácia nadbytočnej komunikácie a chýb pri spracovaní; poriadok vo výpožičkách; automatizácia vytvárania bežných výstupov napr. pre poštu; optimalizácia výdavkov na poštovné; vyhodnotenie nadmerného zaťaženia personálu; predchádzanie problémom z praxe ako straty fyzických a elektronických originálov, zabudnutie vybavenia podaní a pod.

Dodávka riešenia sa spravidla viaže na poskytnutie nasledujúcich služieb:

- Vypracovanie nového alebo revíziu existujúceho registratúrneho plánu a poriadku
- Návrh architektúry riešenia automatizovaného systému správy registratúry
- Dodávka potrebných softvérových licencií, v prípade potreby i hardvérové vybavenie a vybudovanie potrebnej infraštruktúry
- Nasadenie riešenia Aspreg Registratúra a jeho komponentov
- Naplnenie počiatočných dát (reg. plán, používatelia, role, org. štruktúra, špecifické oprávnenia, workflows)
- Migrácia dát z predošlej evidencie
- Zaškolenie personálu, dodanie príručiek používateľov a správcu
- Podpora, údržba, doprogramovanie dodatočne požadovanej funkcionality

Pre Aspreg Registratúra ešte žiadny zákazník nenapísal recenziu.

Odoslať recenziu

Pohľady a názory uvedené na tejto lokalite nie sú pohľadmi a názormi spoločnosti Microsoft.

Verzia

2.0

Dátum vydania

30. 8. 2012