Zatiaľ nehodnotené
0 hviezdičky

Cenové ohodnotenie

Na zakúpenie

Podpora a dokumentácia

Softec s.r.o.

Softec Makler - provízno-kariérny systém

od spoločnosti Softec s.r.o.

Softec Makler je provízno-kariérny systém, ktorého hlavnou úlohou je komplexne podporiť a zautomatizovať každomesačné procesy a postupy v rámci back-office-u spoločnosti, t.j. výpočet a správa provízií, manažment produktov a obchodníkov, správa klientov a zmlúv a pod.
Je to overené riešenie, ktoré zvyšuje a optimalizuje rýchlosť a efektivitu správy dát a procesov sprostredkovateľskej spoločnosti. Softec Makler je plne nezávislý na partneroch (poisťovniach, bankách, .... ) a podporuje široké spektrum finančných produktov. Umožňuje evidovať finančné sumy zároveň v národnej aj v referenčnej mene, čo má výhody na konsolidáciu výsledkov v spoločnostiach, ktoré pôsobia vo viacerých krajinách.

Výpočet výšky provízie je kombináciou objemových a kvalitatívnych ukazovateľov dojednanej produkcie. Pre každého predajcu sa počítajú vlastné provízie a tzv. tímová provízia pre nadriadených. Samotný výpočet provízie prebieha vždy na základe províznej schémy daného produktu a cenovej úrovne aktuálnej pozície predajcu. Výpočet provízie môže prebiehať formou prepočtu na body a ich cenovú úroveň, alebo priamejšie na percento z predaného objemu alebo tiež fixnou výškou provízie za uzavretú zmluvu.
S predajom produktov a služieb úzko súvisí aj zodpovednosť za prípadné zrušenie, či zníženie zmlúv. Provízny systém je možné nastaviť tak, aby riešil adekvátnu zodpovednosť formou ručenia za zmluvy, či už priamym postihom za storno zmluvy, alebo pokrytím storna z dopredu kumulovaného stornokonta.

Obrovskou výhodou je tvorba užívateľských zostáv prostredníctvom flexibilnej technológie, ktorá v kombinácii s exportom do Excelu vytvára pre užívateľov široké možnosti tvorby podkladov pre rôzne štatistiky.

Typickým znakom predajnej siete je jej hierarchická stromová štruktúra, kde každý obchodník má svojho nadriadeného a niekoľko podriadených. Softec Makler podporuje multiúrovňovú organizáciu pozícií obchodníkov od začiatočníkov až po riaditeľov. Vyhodnocovanie úrovne kariérneho postupu je postavené kvantitatívnych ukazovateľoch (počty získaných bodov za produkciu vlastné aj tímové) ale aj kvalitatívnych ukazovateľoch ako štruktúra tímu alebo potrebné licencie či certifikáty.

Pre Softec Makler - provízno-kariérny systém ešte žiadny zákazník nenapísal recenziu.

Odoslať recenziu

Pohľady a názory uvedené na tejto lokalite nie sú pohľadmi a názormi spoločnosti Microsoft.