ยังไม่ได้ให้คะแนน
0 ดาว

ราคา

สำหรับสั่งซื้อ

การสนับสนุนและเอกสารประกอบ

ยังไม่ได้ระบุโลโก้บริษัท

ระบบ Real Estate นั้นเชื่อมโยงกับระบบ Project, Inventory, และ Finance ของ Microsoft Dynamics AX ระบบนี้จะรองรับการทำงานที่เกี่ยวกับการทำงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในแนวราบ ซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแนวตั้ง ซึ่งอาจจะเป็นการขายขาดหรือให้เช่าก็ได้ การทำงานจะประกอบไปด้วย การทำงบประมาณ การจองและการขายโครงการ การจัดการเรื่องงานลดหรือเพิ่มตามความต้องการของลูกค้า การทำสัญญา การเปลี่ยนและการยกเลิกสัญญา การโอนกรรมสิทธิ์ การบริการหลังการขาย แผนการชำระเงิน ค่าเบี้ยปรับทั้งทางลูกค้าและผู้รับเหมา การรับรู้รายได้ การควบคุมและติดตามงานก่อสร้างโครงการ การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานบัญชี การบริหารเงิน และรวมไปถึงการทำบัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้ และการออกรายงานทางบัญชีต่างๆ

ระบบนี้เป็นระบบที่ครบวงจร ในแง่ของฝั่งรายได้ และค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงการวางแผน

Real Estate Module ยังไม่ได้รับการรีวิวจากลูกค้ารายใด

ร่วมรีวิว

มุมมองและความคิดเห็นที่ได้รับการส่งและแสดงไว้ในที่นี้ไม่ใช่มุมมองและความคิดเห็นจาก Microsoft