BETIMES SOLUTIONS (Business Intelligence)

BETIMES SOLUTIONS (Business Intelligence)

(0 คำวิจารณ์ - ให้คำวิจารณ์บริษัทนี้)

Bangkok, Bangkok City, THA | ดูที่อยู่

ดูหมายเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์: +66 (02) 741-4952-4 x402
โทรสาร: +66 (02) 741-4951

BETIMES SOLUTIONS (Business Intelligence) เสนอโปรแกรมประยุกต์ 3 รายการ:
Online Application โดย: BETIMES SOLUTIONS (Business Intelligence)
ราคา: สำหรับสั่งซื้อ
รองรับการบริหารและติดตามผลการดำเนินงาน ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าโครงการ โดยหัวหน้าโครงการสามารถเรียกดูผลการดำเนินงานได้ ทั้งจากโครงการ สายการบังคับบัญชา วันที่ และสถานะงาน จึงช่วยในการติดตามงาน และวิเคราะห์ Work Load ของคนในทีม เพื่อจัดการระบบงานให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม
On-premises Application โดย: BETIMES SOLUTIONS (Business Intelligence)
ราคา: สำหรับสั่งซื้อ
เป็นระบบจัดการและคำอธิบายข้อมูล (Metadata Management) โดยช่วยนำเข้าข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลเริ่มต้น เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบของหน่วยงานอื่นๆในระดับฐานข้อมูล ด้วยระบบการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของ Web Application และมีการเผยแพร่ข้อมูลที่บริษัทต้องการเปิดเผยเพื่อการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีและข้อมูลที่น่าสนใจของบริษัทได้อีกด้วย อ่านเพิ่มเติม
On-premises Application โดย: BETIMES SOLUTIONS (Business Intelligence)
ราคา: สำหรับสั่งซื้อ
เป็นโครงการเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานให้มี ความสมบูรณ์และสามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้ข้อมูลของผู้บริหาร และศูนย์ปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายใน และภายนอกมาไว้ในฐานข้อมูลกลาง และสร้างระบบคลังข้อมูล ที่สนับสนุนการเรียกใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานระดับต่างๆ รวมถึงการนำเสนอข้อมูลในรูปของสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)... อ่านเพิ่มเติม